103η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων του Προεδρείου της Συνόδου καθώς και της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

103η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων  με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων και Αντιπροέδρων ΔΕ 

88η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης / Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

34η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Διασφάλισης Ποιότητας, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

23η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Παράλληλες Δράσεις Συνόδου Πρυτάνεων